• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

Privatlivs & Firmapolitik

B2B Auctions gruppen respekterer sælgers ønske om at være anonyme og videregiver ikke oplysninger til tredjepart. Vi afdækker altid kundens ønske om at være anonyme og sikrer os at vores billede dokumentation ikke udstiller kundens aktiver, varelagre eller lokation til skue for offentlighed.

Når B2B Auctions – konsulenter, rekvireres til at sælge materiel fra sælgers lokation, tilsikrer vi at firmalogoer, varelagre, lokation bliver fotoretoucheret, så anonymitet og diskretion respekteres.

B2B Auctions sælger materiel for virksomheder i specialiserede brancher- i en snæver konkurrence, hvorfor sælgers lokation og identitet sløres i geografiske regioner vist i Zonekort.

Dette sikrer lige vilkår for alle bydere på auktione

Vi tager din databeskyttelse alvorligt:

Vi behandler almindelige persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler persondata data.

Kontaktoplysninger:

B2B Auctions A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: B2B Auctions A/S

Adresse: Bødkervej 5, 4450 Jyderup

CVR: 27149537

Telefon nr.: +45 70 25 14 14

Mail info@b2bauctions.dk

Website: www.b2bauctions.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine almindelige persondata (kontaktoplysninger) til rådighed for os, oplyser vi dig om formålet.

Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata (kontaktoplysninger)

Vi anvender denne type data om dig:

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender omfatter:

- Almindelige persondata

- Trafikdata om brug af B2B Auctions hjemmeside

- Transaktionsdata

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse

- Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester

- Administration af din relation til os

- Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata:

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os.

Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata:

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata:

Vi kontrollerer, at de persondata (kontaktoplysninger), vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.

Vi sørger også for at opdatere dine persondata (kontaktoplysninger) løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige:

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata:

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke:

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed:

Vi har fastlagt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Denne hjemmeside bruger cookies

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

 

1. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Virksomhedens navn: B2B Auctions A/S

Adresse: Bødkervej 5, 4450 Jyderup

Telefonnummer: +45 70251414

E-mailadresse: Info@B2BAuctions.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Navn på databeskyttelsesrådgiveren: Caspar Christensen

Telefonnummer: +45 70251414

E-mailadresse: cc@B2BAuctions.dk 

3. Formål med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger:

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), opfyldelse af en kontrakt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), eller vores legitime interesser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

4. Kategorier af personoplysninger: Identifikationsoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail) Brugeradfærd (f.eks. besøgte sider, interaktioner) Teknisk information (f.eks. IP-adresse, browser type)

5. Modtagere eller kategorier af modtagere: Vi deler oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: Vi kan overføre personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS, men vi sikrer, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. EU's standardkontraktbestemmelser eller Privacy Shield.

7. Hvor personoplysninger stammer fra: Personoplysninger stammer fra brugere, som giver deres oplysninger direkte til os, eller gennem deres interaktioner med vores hjemmeside.

8. Opbevaringstiden af personoplysninger, eller kriterierne til at fastlægge disse: Personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de er indsamlet til, eller så længe det kræves i henhold til lovgivningen.

9. Automatiske beslutninger, herunder profilering (hvis dette benyttes): Vi benytter ikke automatiske beslutninger eller profilering baseret på personoplysninger.

10. Om retten til at trække samtykket tilbage, information om de legitime interesser, der forfølges eller information om hvorvidt behandlingen er lovpligtig eller et krav jf. en kontrakt: Brugere har ret til at trække deres samtykke tilbage til enhver tid. Dette påvirker dog ikke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen. Behandlingen kan være nødvendig for at opfylde en kontrakt med brugeren.

11. Rettigheder (sletning, indsigelse mv.): Brugere har ret til at få adgang til deres personoplysninger, rette unøjagtige oplysninger, slette deres data, begrænse behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen, og dataportabilitet.

12. Klagevejledning til Datatilsynet: Brugere har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis de mener, at deres rettigheder er blevet overtrådt. Kontaktoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København K

Telefonnummer: +45 33 19 32 00

E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

For mere information eller for at udøve dine rettigheder, kontakt os venligst på Info@B2BAuctions.dk 

Du har ret til at få adgang til dine persondata:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet:

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata.

Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Bemærk:

En del af sælgerne af materiel, maskiner og køretøjer omfatter kommuner, Regioner og statslige institutioner. Disse institutioner er omfattet af ”reglerne i Offentligheds- og Forvaltningsloven”. Dette betyder, at der kan søges aktindsigt ud fra disse regler.

Herudover er nedenstående gældende for Forsvarsministeriets Materiel – og indkøbsstyrelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er som offentlig myndighed underlagt nationale og EU regler om beskyttelse af borgernes persondata.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er som offentlig myndighed samtidigt underlagt love og regler om arkivering og registreringer.

Du skal derfor vide, at de personlige oplysninger du afgiver i din kontakt med FMI (uanset type af kontakt), kan blive arkiveret og brugt internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, såvel som i hele forsvarsministeriets område, i forbindelse med behandlingen af din henvendelse eller sag.

Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i Offentligheds- og Forvaltningsloven på linje med øvrige korrespondance. Du kan bede om indsigt i oplysninger om ”dig.”

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata:

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.